ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Begripsbepaling en toepasselijkheid


Videoproductiebedrijf OPTIQ uit Goes wordt hierna genoemd OPTIQ. De videoproductie gerelateerde activiteiten van het eerste contact met de opdrachtgever tot het ontvangen van het laatste eindproduct worden hierna gebundeld met de term productie/videoproductie.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen maar niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

1.2 De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle andere verbintenissen die voortvloeien uit achteraf tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. Ook zijn ze van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of precontractuele rechtsbetrekkingen. 

1.3 Mocht één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen; overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven van toepassing

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht 

2.1 Offertes van OPTIQ zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. 

2.2 De door OPTIQ gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig binnen een op de offerte aangegeven termijn. OPTIQ is alleen aan de offertes gebonden bij schriftelijke aanvaarding door de wederpartij binnen afgesproken termijn.

2.3 Een geldig offerteakkoord door de wederpartij, zoals beschreven hierboven, is een akkoord op de algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Uitvoering opdracht door OPTIQ


3.1 OPTIQ zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren. 

3.2 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum in de offerte. OPTIQ is niet gebonden aan (opleverings-) termijnen indien deze niet overeengekomen zijn in de offerte. OPTIQ is niet gebonden aan (opleverings-) termijnen als deze door onvoorziene omstandigheden niet meer gehaald kunnen worden. 

3.3 De opdrachtgever kan binnen 4 weken na de oplevering van de gevraagde producten tweemalig wijzigingen verzoeken aan het voor goedkeuring aangeboden werk, welke door OPTIQ zonder nieuwe facturatie zullen worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen met beschikbare vaardigheden uit te voeren zijn en niet meer dan 8 uur productietijd in beslag nemen. Kosten voor verzochte wijzigingen die niet binnen dit kader vallen, komen op rekening van de wederpartij. OPTIQ behoudt het recht de uitvoering van deze buiten het kader vallende verzochte aanpassingen te weigeren. 

3.4 Bij wijziging van de afgesproken inhoud van de opdracht door de opdrachtgever nadat door hem akkoord is gegeven voor de uitvoering hiervan, heeft OPTIQ het recht op elk moment de overeenkomst te ontbinden of de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment geldende tarieven in rekening te brengen van de opdrachtgever.

Artikel 4 - Prijs, betaling, zekerheidsstelling


4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij schriftelijk anders aangegeven.

4.2 Alle prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voor OPTIQ onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen kostenstijgingen, veranderingen in de werkzaamheden of een wijziging van de opdracht. Tot onvoorziene kostenstijgingen worden in elk geval gerekend: 

a)  onvoorziene tussentijdse wettelijk voorgeschreven kostprijsverhogende maatregelen; 


b)  op het tijdstip van de aanbieding onvoorziene tussentijdse buitengewone prijsstijgingen van productie materiaal, huren en dergelijke; 


c)  vertraging ontstaan door het in verzuim blijven van de opdrachtgever. 


d)  Wettelijke heffingen welke (resp. hoger of lager) gewijzigd worden na het verlenen van de opdracht, komen voor rekening van resp. ten bate van de opdrachtgever. 


4.3 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de opde factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Wanneer er niet gesproken wordt van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. 

4.4 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd van 10%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Indien OPTIQ evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering, hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. 

4.6 Indien de kredietwaardigheid van een partij daartoe aanleiding geeft, kan de wederpartij de uitvoering van de overeenkomst opschorten. Indien een partij na een daartoe door de wederpartij gestelde redelijke termijn weigerachtig blijft bepaalde gevraagde zekerheid te verschaffen, geldt dit als een tekortkoming en als voldoende grond om de overeenkomst op de in artikel 12 lid 2 omschreven wijze te ontbinden. 

Artikel 5 – Geheimhouding 

5.1 ledere partij zal de haar uit hoofde van deze overeenkomst door haar wederpartij ter kennis gebrachte vertrouwelijke informatie, ontwerpen en offertes van OPTIQ hieronder begrepen, geheim houden en voorts alle noodzakelijke maatregelen treffen teneinde de informatie geheim te houden. 

5.2 OPTIQ behoud het recht zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever geproduceerd audiovisuele werk te gebruiken ten behoeve van eigen promotie of publiciteit.

Artikel 6 - Medewerking van de opdrachtgever


6.1 De opdrachtgever zal OPTIQ steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Gevraagde goedkeuringen en antwoorden zal de opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden. 

6.2 Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens, zullen voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties. 

6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de leveranciers staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft OPTIQ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht om de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment geldende tarieven in rekening te brengen. 

Artikel 7 - Eigendom en eigendomsvoorbehoud


7.1 Het door OPTIQ opgenomen beeld- en geluidsmateriaal en het beeld- en geluidsmateriaal dat is opgenomen in opdracht van OPTIQ, blijft ongeacht of dit in de productie verwerkt is, eigendom van OPTIQ. OPTIQ behoudt het recht dezelfde content te gebruiken in producties van verschillende opdrachtgevers.

7.2 Elke eigendomsoverdracht, verlening van rechten geschiedt onder de voorwaarde dat alle verschuldigde bedragen, die de tegenprestatie vormen voor door OPTIQ geleverde/verrichte of te leveren/te verrichte zaken en/of die verschuldigd zijn uit hoofde van enig tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, volledig aan OPTIQ zijn voldaan. 

Artikel 8 - Overmacht 

8.1 OPTIQ hoeft verplichting niet na te komen als zij wordt gehinderd door overmacht en ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. OPTIQ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen nadat zij verplichtingen had moeten nakomen.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop OPTIQ geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van OPTIQ, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder. 

8.3 Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

8.4 Is OPTIQ op het moment van overmacht gedeeltelijk verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren aan de opdrachtgever. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid van OPTIQ


9.1 OPTIQ is slechts aansprakelijk tot een maximum van 10.000 euro per gebeurtenis en alleen voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van acties van OPTIQ die door opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatige handelingen zijn bij de vervulling van de opdracht, dan wel van personen waarvan OPTIQ zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

9.2 ledere aansprakelijkheid van OPTIQ voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. OPTIQ is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door OPTIQ gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. 

9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij OPTIQ heeft gemeld. 

9.4 Betrokkenen bij producties van OPTIQ, waaronder de opdrachtgever, dienen eigen (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering te hebben, geldend voor ongevallen en te verrichten werkzaamheden tijdens de videoproductie.

Artikel 10 - Vrijwaring 

10.1 OPTIQ vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derdenwegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart OPTIQ de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie. 

10.2 De opdrachtgever vrijwaart OPTIQ voor aanspraken van derdenvoortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijv. door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan OPTIQ het schade- veroorzakend of inbreuk-makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen. 

Artikel 11 - Auteursrechten 

11.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij OPTIQ of diens licentiegevers. 

11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPTIQ en/of diens licentiegever de door OPTIQ aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen

11.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPTIQ de door OPTIQ geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken

11.4 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming. 

11.5 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens begrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot toestemming voor gebruik en vergoeding te worden gesloten. 

11.6 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van OPTIQ door OPTIQ aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen

Artikel 12 - Herroeping en tussentijdse beëindiging


12.1 Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, is OPTIQ gerechtigd tot een zoveel mogelijk in onderling overleg vast te stellen schadeloosstelling op basis van de volgende elementen: 

a)  alle door OPTIQ tot het tijdstip van de herroeping gemaakte kosten 


b)  kosten, vermeerderd met eventueel verschuldigde ‘cancellation fees’ van gecontracteerde freelancers; 


c)  alle door OPTIQ tot het tijdstip van herroeping gemaakte uren tegen het op dat moment geldend tarief; 


d)  een gebruikelijk percentage overheadkosten over de som van a. en b.; 


e)  gederfde winst; 


f)  schadeloosstelling in geval van
leegloop van creatief en technisch personeel. 


12.2 De overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en dat kan uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per schriftelijke kennisgeving aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. 

 

12.3 Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds een prestatie ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door OPTIQ nog niet is uitgevoerd. Bedragen die OPTIQ voor de ontbinding heeft gefactureerd i.v.m. hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 

12.4 In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan een partij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst d.m.v. schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen

a) indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, 

b) indien aan de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, 

c) indien de wederpartij anderszins niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 

12.5 Voor trouwfilms van Stories by Adam geldt een een gratis schriftelijke annuleringsmogelijkheid tot 4 weken na een eerste offerteakkoord.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1 Op de overeenkomst tussen de wederpartij en OPTIQ en deze daarop toepasselijke algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

ADRES

Piet Heinstraat 10

1e Verdieping

4461 GL Goes  

Zeeland (NL)

CONTACT

info@optiqfilms.nl

@optiqfilms

+31640965316

UREN

Ma - Vrij

10:00 - 17:30

  • Facebook
  • Instagram

SOCIAL MEDIA

@optiqfilms

©2017 by OPTIQ all rights reserved    |    Algemene Voorwaarden    |    Privacystatement